مصرف قرص کلسیم در زمان خاصی از شبانه روز

مصرف قرص کلسیم در زمان خاصی از شبانه روز

مصرف قرص کلسیم در زمان خاصی از شبانه روز   سوال: آیا مصرف قرص کلسیم در زمان خاصی از شبانه روز باید باشد؟   پاسخ: بله، زمان مصرف مکمل های کلسیم مهم است، سه عامل تعیین کننده ی زمان مناسب مصرف آن است:   نوع کلسیم برچسب دارو رامطالعه کنید، اگر حاوی سیترات کلسیم است،…

جزئیات