پيشگيری سنگ سازى کلیه با رژيم غذایی و لبنيات مناسب

پيشگيری سنگ سازى کلیه با رژيم غذایی و لبنيات مناسب

پيشگيری سنگ سازى کلیه با رژيم غذایی و لبنيات مناسب   رژیم غذایی دقیق، پس از فرستادن سنگ کلیه به آزمایشگاه و تجزیه آن مشخص میشود؛ چنانچه امکان آن وجود نداشته باشد، توصیه های کلی برای پیشگیری سنگ سازی کلیه با رژیم غذایی و لبنیات مناسب به این ترتیب میباشد: کاهش مصرف نمک – چای…

جزئیات