بی اختیاری ادرار در هیچ گروه سنی، امر عادی تلقی نمی شود

بی اختیاری ادرار در هیچ گروه سنی، امر عادی تلقی نمی شود

مصاحبه متخصص مجاری ادراری دکتر بنفشه ایمانی با پورتال جراحان ایران   متخصص کلیه و مجاری ادرار دکتر بنفشه ایمانی با بیان اینکه بی اختیاری ادرار در هیچ گروه سنی، امری عادی تلقی نمی شود گفت: سالمندی، زایمان های مکرر و عوامل دیگر به تنهایی موجب بی اختیاری نمی شود.   بی اختیاری ادرار در…

جزئیات